FANDOM


Ushi no Koku Mairi
Information

Type

Lost Magic
Holder Magic

Users

Kain Hikaru


Ushi no Koku Mairi

Description

Spells

References

Navigation